s

rodo

W związku z wejściem w życie RODO informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa Prawna Goldwin S.A., ul. Kościuszki 71/304, 87-100 Toruń W razie potrzeby uzyskania informacji o przetwarzaniu przez nas Państwa danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem: daneosobowe@gpgoldwin.pl

Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych w postaci realizacji działań z zakresu marketingu bezpośredniego oraz w celu zapisywania rozmów handlowych, niezbędnego do wykazania zgodności z prawem działań Administratora, zaś podstawą prawną przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania. W przypadkach przewidzianych w art. 17 i 18 RODO (tj. w szczególności, gdyby Państwa dane były przetwarzane niezgodnie z prawem), mają Państwo do żądania usunięcia Państwa danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Podawanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak może okazać się niezbędne do zawarcia umowy z Administratorem .

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujące okresy:

a. Do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych lub wycofania zgody na przetwarzanie danych – w odniesieniu do Państwa danych identyfikacyjnych i kontaktowych,

b. Do czasu przedawnienia potencjalnych wzajemnych roszczeń pomiędzy Państwem a Administratorem w przypadku, gdy dojdzie do zawarcia umowy pomiędzy Państwem a Administratorem – w odniesieniu do Państwa danych w postaci zapisu rozmowy telefonicznej,

c. Przez okres jednego roku – odniesieniu do Państwa danych w postaci zapisu rozmowy telefonicznej, w sytuacji gdy nie dojdzie do zawarcia umowy, który to okres może ulec przedłużeniu, gdy zapis ten stanowi dowód w jakimkolwiek postępowaniu wobec administratora – do czasu niezbędnego do ostatecznego lub prawomocnego zakończenia takiego postępowania.

W przypadkach, w których Państwa dane przetwarzane są w celu realizacji naszego uzasadnionego interesu, mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania: w każdym przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się dla celów marketingu bezpośredniego oraz w pozostałych przypadkach ze względu na Państwa szczególną sytuację.

Państwa mogą być przekazywane następującym podmiotom: osobom u nas zatrudnionym, dostawcom usług hostingowych, dostawcom oprogramowania (w szczególności typu CRM oraz ERP), dostawcom usług telekomunikacyjnych, oraz podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi sprzedażowe.

Jeżeli mają Państwo zastrzeżenia co do zgodności z prawem przetwarzania Państwa danych, mogą Państwo skontaktować się z nami pod adresem e-mail: daneosobowe@gpgoldwin.pl lub skorzystać z prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przetwarzamy następujące kategorie Państwa danych osobowych: NAZWA_FIRMY, WOJEWÓDZTWO, POWIAT, GMINA, KOD_POCZTOWY, MIASTO, ULICA, ULICA_NR, TEL_KOM, WWW, EMAIL, NIP, REGON, KRS, FORMA_PRAWNA, FORMA_WŁASNOŚCI, ROK_POWSTANIA, ZATRUDNIENIE, OBROTY, OSOBA_DECYZYJNA, PKD_KOD, PKD_NAZWA, oraz dane nieustrukturyzowane, które podają nam Państwo w trakcie rozmowy telefonicznej.

Państwa dane osobowe (za wyjątkiem treści nagrań rozmów telefonicznych) pozyskaliśmy ze źródeł ogólnodostępnych za pośrednictwem sieci Internet, a w szczególności Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego, katalogów firm oraz stron firmowych.